Uwaga! Nowe wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

10-05-2021-Wytyczne rozp. 2021_605 Plan bezp. biol. dla gosp. 50 sztuk średniorocznie – Zał. nr VI

10.05.2021-Wytyczne rozp. 2021_605 Praktyczne wdrożenie zasad spełniania wymagań bioasekuracji – Zał. nr I

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie opublikowania rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE)  2021/605 z 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

Koordynator ds. dostępności

Koordynatorem ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kościanie jest:

Monika Jędroszkowiak

Kontakt:

e-mail: m.jedroszkowiak@piwkoscian.pl

telefon: 65 512 07 03

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 15:00

UWAGA, zmiana stref na terenie powiatu kościańskiego zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/687 z 26 kwietnia 2021 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

UWAGA, zmiana stref na terenie powiatu kościańskiego  zgodnie  z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/687 z 26 kwietnia 2021 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

 

Obszar objęty ograniczeniami I (obecnie strefa oznaczona kolorem niebieskim, dawniej żółtym):

— gminy Czempiń, Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim;

 

Obszar objęty ograniczeniami II (obecnie strefa oznaczona kolorem różowym, dawniej czerwonym):

-część gminy Śmigiel położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, w powiecie kościańskim:

Bielawy

Bronikowo

Brońsko

Czacz:

– ul. Wielichowska

– ul. Ogrodowa

– ul. gen. Augusta E. Fieldorfa (część położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę S5)

Czaczyk

Glińsko

Karśnice

Koszanowo

Księginki

Machcin

Morownica

Nowy Białcz

Nowa Wieś

Nowe Szczepankowo

Nowy Świat

Podśmigiel

Poladowo

Stary Białcz

Stare Szczepankowo

Śmigiel

Wydorowo (część położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę S5)

Żegrowo

Żegrówko

Z obszaru objętego ograniczeniami II ( strefa różowa) istnieje konieczność badania krwi od świń przed przemieszczeniem.

Grypa ptaków – informacja dla hodowców drobiu

Grypa ptaków – informacja dla hodowców drobiu

wyniki naboru na stanowisko: inspektor weterynaryjny

Nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Weronika Kaczmarek Kościan

Treść wyników naboru

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wsparcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla właścicieli trzody chlewnej – zabezpieczenie gospodarstw przed afrykańskim pomorem świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie przekazuje informacje otrzymane od ARiMR na temat tzw. Poddziałania 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

W terminie do 29 marca 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF).

Pomoc jest finansowana z budżetu PROW na lata 2014-2020.

W ramach „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą świń w liczbie nie mniejszej niż 50 sztuk lub zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń” i chcą wykonać inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF.

Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, a wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację takiej inwestycji. Pomoc można otrzymać na:

  • utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, • wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji, • wykonanie inwestycji dzięki której trzoda chlewna będzie utrzymywana w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach z osobnym wejściem, nie łączących się z pomieszczeniami w których znajdują się inne zwierzęta.

Wsparcie może być również przyznane na wykonanie ogrodzenia chlewni. Wówczas pomoc przyznaje się w formie standardowych stawek jednostkowych w wysokości 80 proc. kwoty stanowiącej sumę:

  1. a) iloczynów standardowych stawek jednostkowych i, odpowiednio, długości planowanego ogrodzenia, liczby bram i liczby furtek.

oraz

  1. b) kosztów ogólnych, nieprzekraczających 10 proc. kosztów poniesionych na realizację tej operacji.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać poprzez platformę ePUAP lub przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-

2020/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenieskutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof.html

oraz uzyskać pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84.

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kościanie

Wyniki naboru: Na stanowisko Inspektor Weterynaryjny

Wyniki naboru: Na stanowisko Inspektor Weterynaryjny
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

<wyniki naboru>

Skip to content