Category: Inne

Polska obszarem wolnym od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie informuje o publikacji rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/1071 z dnia 1 czerwca 2023 r. zmieniające niektóre załączniki do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 w odniesieniu do zatwierdzenia lub cofnięcia statusu obszaru wolnego od choroby dla niektórych państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie …

Kontynuuj czytanie

Informacje dotyczące pryszczycy

Na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii zamieszczono informacje dla posiadaczy zwierząt oraz lekarzy weterynarii dotyczące pryszczycy https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/pryszczyca  

Informacja GLW – program IBR IPV oraz BVD MD

Informacja GLW – program IBR IPV oraz BVD MD

zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy inspekcji weterynaryjnej

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej (wybrane zagadnienia) Kontrolami objęte są wszystkie działalności nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną, zarówno te zarejestrowane lub zatwierdzone, jak również te, które pomimo takiego obowiązku nie zostały zgłoszone właściwemu organowi Inspekcji (działalność nielegalna).   Kontrole są przeprowadzane bez wcześniejszego powiadomienia.   Przed rozpoczęciem kontroli osoby kontrolujące muszą okazać upoważnienie …

Kontynuuj czytanie

Informacja o naborze w wniosków na refundację.

Od 27.08 do 14.09.2018r. będzie trwał nabór wniosków na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie. W dniu 10.08.2018r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił termin naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej o charakterze de minimis w rolnictwie na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta …

Kontynuuj czytanie

Zaproszenie na konferencję: „Aktualne problemy w hodowli bydła i możliwości ich rozwiązywania”

Zaproszenie na konferencję: „Aktualne problemy w hodowli bydła i możliwości ich rozwiązywania”

Stosowanie antybiotyków u zwierząt gospodarskich

ulotka – antybiotyki

Spis zwierząt gospodarskich

  Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. załącznik ulotka spisy 2017

Informacje dla hodowców bydła

  Dobrowolny program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła – informacje dla hodowców bydła.   rozp. MRiRW w spr. programu zwalczania IBRIPV oraz BVDMD Pismo dla hodowców bydła

Informacja dla posiadaczy świń

Informacja dla posiadaczy świń o zmianach w identyfikacji i rejestracji świń wprowadzonych ustawą z dnia 23 września 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1605).

Skip to content