RODO – Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 52, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania przez Administratora nałożonych na niego obowiązków prawnych, w szczególności przechowywane przez okres określony w Ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej i innych przepisów prawa na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane: organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Policja, ARiMR, Główny Inspektorat Weterynarii i Wojewódzki Inspektorat Weterynarii), w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne,
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane,
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia ich przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 9. W sprawach, w związku z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@piwkoscian.pl
Skip to content