Zadania inspektoratu

  1. Zwalczanie:

– chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpień, wykrywanie i likwidacja ognisk tych chorób

– chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego

  1. Monitorowanie zakażeń zwierząt

3.Badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego

4.Przeprowadzanie:

– kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu

  1. Sprawowanie nadzoru nad:

– bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej

– wprowadzeniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

– wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt

– zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego

– przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt

-przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt

– przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie

6.Prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych zwierząt

7.Prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej

  1. Prowadzenie rejestru zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego
  2. Nadawanie weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji i transportu produktów pochodzenia zwierzęcego oraz podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną z zakresu:

– przewozu zwierząt

– organizowanie targów, wystaw, pokazów

– obrotu zwierzętami i ich skupu

– prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, odpoczynku lub przeładunku

– prowadzenia punktu kopulacyjnego

– prowadzenia zakładu drobiu

– prowadzenia chowu i rozrodu ryb

– prowadzenia schronisk dla zwierząt

– chowu zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka

– utrzymywania zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku tych zwierząt oraz ich produktów

– zbierania i transportowania, przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

  1. Kontrole nad prawidłowością realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
  2. Przygotowywanie decyzji w I-ej instancji
  3. Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów
  4. Współpracowanie z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego

Informacje

– higiena żywności

-pasze i utylizacja

– choroby zakaźne

– drób

-akty prawne

Skip to content