Restrykcje w przemieszczaniu świń

Restrykcje w przemieszczaniu świń:

Strefa żółta (obszar ochronny)

W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski – przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką). Świadectwo jest ważne 48 godzin.

 

Ze strefy żółtej poza granice Polski– dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:

-przebywały w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni bezpośrednio poprzedzających ich przemieszczenie lub od dnia urodzenia, a w okresie co najmniej 30 dni bezpośrednio poprzedzających to przemieszczenie żadna świnia nie została wprowadzona do tego gospodarstwa z obszarów wymienionych w części II, III i IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE oraz

-pochodzą z gospodarstwa, w którym:

-świnie są utrzymywane w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane wyłącznie świnie, mających oddzielne wejścia oraz nieposiadających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

-materiał wykorzystywany jako ściółka w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, jest zabezpieczony przed dostępem dzików,

-czynności związane z obsługą świń są wykonywane przez osoby nieuczestniczące w polowaniach na zwierzęta łowne lub odłowach takich zwierząt, chyba że od zakończenia takiego polowania lub odłowu minęły 72 godziny,

-świnie chore są utrzymywane w sposób wykluczający kontakt ze świniami zdrowymi,

-od co najmniej dwóch pierwszych padłych świń w wieku powyżej 60. dnia życia w każdej jednostce produkcyjnej wchodzącej w skład tego gospodarstwa i w każdym tygodniu pobrano próbki do badań laboratoryjnych w kierunku identyfikacji patogenu wywołującego afrykański pomór świń, zgodnie z procedurami i kryteriami pobierania próbek określonymi w rozdziale V instrukcji diagnostycznej;

-w okresie 7 dni przed dniem przemieszczenia zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku identyfikacji patogenu wywołującego afrykański pomór świń zgodnie z instrukcją diagnostyczną i uzyskano ujemny wynik tego badania oraz nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu w kierunku wystąpienia objawów afrykańskiego pomoru świń przez urzędowego lekarza weterynarii lub,

-pochodzą z gospodarstwa, które co najmniej 2 razy w roku bezpośrednio poprzedzającym przemieszczenie świń było poddane, repliki zegarków w odstępie co najmniej 4 miesięcy, kontroli przeprowadzonej przez urzędowego lekarza weterynarii zgodnie z wytycznymi i procedurami określonymi w rozdziale IV instrukcji diagnostycznej i kontrola ta:

-obejmowała badanie kliniczne świń i pobranie próbek od świń zgodnie z procedurami kontroli i pobierania próbek określonymi w części A rozdziału IV instrukcji diagnostycznej,

-potwierdziła prawidłowe stosowanie środków określonych w § 1 ust. 1 pkt 1, 3-6, § 2 ust. 1 oraz § 18 ust. 2. Rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Wywóz świń z obszaru ochronnego do innego państwa Unii Europejskiej musi również uwzględniać wymagania dotyczące choroby Aujeszky’ego.

Skip to content