INFORMACJE ASF

BIOASEKURACJA ASF

Ulotka ASF

 

Dni wolne od pracy w 2017 roku dla pracowników urzędów administracji rządowej

Dni wolne od pracy w 2017 roku dla pracowników urzędów administracji rządowej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie informuje:

Na podstawie § 2a ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz w 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje:

 • 1. W 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej dni:

1) 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia ustala się dniami wolnymi od pracy;
2) 13 maja, 24 czerwca i 9 września wyznacza się dniami pracy.

Zgodnie z powyższym w dniach wolnych od pracy Inspektorat Weterynarii będzie nieczynny.

Informacja dla posiadaczy drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie w związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U rok 2017 poz. 722) informuje, że każda osoba utrzymująca drób w chowie przyzagrodowym jest zobowiązana do prowadzenia „Informacji  z  codziennych przeglądów stada  drobiu” – wzór w załączeniu.

Informacje z codziennych przeglądów stada drobiu.docx

 

 

Sylwia Bąkowska

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościanie

Informacja dla posiadaczy drobiu 05-04-2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie informuje, że od 6 kwietnia 2017 zostaje zniesiony nakaz utrzymywania drobiu w zamkniętych obiektach budowlanych.

Obowiązujące nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków               (Dz. U. 2017r., poz. 722) nakłada na posiadaczy drobiu m.in. nakaz utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami oraz wykluczający jego  dostęp  do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki; zakaz pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których maja dostęp dzikie ptaki; nakaz przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami; karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający pasze i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami. Należy także zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsca, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

 

Sylwia Bąkowska

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościanie

 

Plik do pobrania

Informacja dla posiadaczy drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie informuje, że posiadacze drobiu nadal są zobowiązani do odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2016r., poz.2091). Wydane dnia 27 marca rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 18/17 dotyczy zniesienia obszarów zagrożonych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w miejscowości Bolesławiec oraz Witobel. Rozporządzenie to nie uchyla zakazu wypuszczania drobiu, który obejmuje terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z wykładnią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie są zakazane loty treningowe oraz konkursowe gołębi. Krótkie obloty gołębi w najbliższym sąsiedztwie gołębnika należy jednoznacznie traktować jako dopuszczone loty treningowe. Po ich zakończeniu gołębie muszą nadal być przetrzymywane w odpowiednim odosobnieniu. Proszę o rozpropagowanie powyższych informacji wśród mieszkańców gminy.

Informacja dla hodowców drobiu utrzymujących drób na ściółce

 

Załącznik

Ubój świń, cieląt, owiec i kóz na użytek własny w gospodarstwach

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościanie na temat wymagań weterynaryjnych związanych z ubojem świń, cieląt, owiec i kóz na użytek własny w gospodarstwach

Przepisy dotyczące uboju gospodarczego zwierząt zawarte są w następujących aktach prawnych:

 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1577 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 885)
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 856 z późn. zm.)

Dopuszcza się ubój na terenie gospodarstwa, utrzymywanych w tym gospodarstwie cieląt do szóstego miesiąca życia, świń, owiec, kóz, drobiu oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (samozaopatrzenie własnego gospodarstwa).

Ubojowi na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa poddaje się zwierzęta:

 • zdrowe
 • które nie pochodzą z gospodarstwa lub obszaru podlegającemu ograniczeniom. w tym nakazom lub zakazom wydanym na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ze względu na wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt
 • po upływie okresu karencji określonego dla użytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub produktu leczniczego, jeżeli przed poddaniem ubojowi zwierzęta były leczone tymi produktami

Przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt i w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Posiadacz zwierzęcia, z wyłączeniem drobiu i zajęczaków, co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem na terenie gospodarstwa uboju w celu produkcji mięsa przekazuje Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii powiadomienie o zamiarze dokonania takiego uboju.

Ubój cieląt do 6 miesiąca życia oraz owiec lub kóz na użytek własny

W przypadku uboju cieląt do 6 miesiąca życia oraz owiec lub kóz zgłoszenie takie musi być dokonane w formie pisemnej i powinno zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres posiadacza zwierzęcia,
 • gatunek i liczbę zwierząt poddanych ubojowi.
 • numer identyfikacyjny zwierzęcia (jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia)
 • miejsce i termin uboju
 • imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do uboju (musi posiadać udokumentowane kwalifikacje),
 • telefon kontaktowy do osoby zgłaszającej fakt uboju zwierzęcia

Materiałem SRM w przypadku cieląt (do 6 miesiąca repliki rolex życia) są:

 • migdałki,
 • ostatni czterometrowy odcinek jelita cienkiego,
 • jelito ślepe – krezka

Materiałem SRM w przypadku owiec i kóz są:

 • czaszka zawierająca mózg i oczy,
 • migdałki
 • rdzeń kręgowy zwierząt w wieku powyżej 12 miesięcy lub które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła – śledziona i jelito kręte zwierząt w każdym wieku.

Owce i kozy powyżej 18 m-cy podlegają badaniu na TSE. Koszt pobrania, transportu i badania tych prób finansowany jest przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Materiał SRM należy przekazać do podmiotu uprawnionego do zbierania i zagospodarowania materiału kategorii 1. Najbliższy zakład:

 • SARIA POLSKA Sp. z o. o. Warszawa Oddział w Starym Tarnowie, Stare Tarnowo 8, 64-020 Czempiń tel. 61 282 72 17 fax 61 282 75 10

Ubój świń na użytek własny

W przypadku uboju świń zgłoszenie nie musi być w formie pisemnej, może być telefoniczne i powinno zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres posiadacza zwierzęcia,
 • gatunek i liczbę zwierząt poddanych ubojowi,
 • numer identyfikacyjny zwierzęcia (jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia)
 • miejsce i termin uboju
 • imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do uboju (musi posiadać udokumentowane kwalifikacje),
 • telefon kontaktowy do osoby zgłaszającej fakt uboju zwierzęcia
 • mięso świń do produkcji mięsa, poddaje się badaniu na obecność włośni. Badania takiego mogą dokonywać lekarze wolnej praktyki, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia nadane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Badanie to wykonywane jest na koszt właściciela zwierzęcia. Powiatowy Lekarz Weterynarii podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym zegarek repliki terenie, nazwiska urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania, ich siedziby oraz obszar działania.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2010 r. Nr 93, poz.600); paragraf 1 pkt 33 wprowadzenie na rynek mięsa pochodzącego z produkcji mięsa na użytek własny zagrożone jest kara pieniężną w wysokości od 1000 do 5000 zł. oraz paragraf 1. pkt 34 tj. niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny zagrożone jest karą pieniężną w wysokości 100-2000 zł.

 

K O M U N I K A T POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOŚCIANIE

K O M U N I K A T

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOŚCIANIE

W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz urzędowym potwierdzeniem obecności wirusa H5N8 w stadzie indyków rzeźnych w miejscowości Bolesławiec, Gmina Mosina w powiecie poznańskim Wojewoda Wielkopolski rozporządzeniem nr 6/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków ustanowił:

 1. Obszar zapowietrzony obejmujący obręb wsi Bieczyny i Sierniki w Gminie Czempiń.
 2. Obszar zagrożony obejmujący miasto Czempiń i wsie Gminy Czempiń z wyłączeniem następujących wsi: Słonin, Betkowo, Stary Gołębin, Nowy Gołębin, Gorzyce, Gorzyczki, Borowo i Donatowo.

Zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków w gospodarstwach znajdujących się w obszarze zapowietrzonym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie

nakazuje:

– odosobnienie drobiu i innych ptaków w obiektach zamkniętych uniemożliwiających kontakt z drobiem i innymi ptakami z innych gospodarstw i ograniczający kontakt z dzikimi ptakami;

– niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu i innych ptaków;

– czyszczenie i odkażanie sprzętów mających kontakt z utrzymywanymi ptakami;

– zachowanie higieny przy składowaniu i zadawaniu paszy;

– usuwanie ściółki i nawozów naturalnych w następujący sposób: po wybiciu lub usunięciu ptaków należy wzruszyć wierzchnią warstwę ściółki (jej zbitą powierzchnię) i przeprowadzić odkażanie środkiem biobójczym tak, aby środek odkaził całą warstwę ściółki, potem wywieźć na pole i spryzmować. Dalsze postępowanie zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu;

– stosować strój roboczy tylko podczas prac z ptakami w gospodarstwie i dokonywać zmiany stroju po ich zakończeniu;

–  informować o zwiększonej zachorowalności, śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności;

zakazuje:

– wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do gospodarstwa drobiu, innych ptaków i ssaków bez uprzedniego zgłoszenia;

– bezpośredniego wywożenia lub rozrzucania ściółki  lub nawozów naturalnych na pole.

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy repliki rolex ptaków w gospodarstwach znajdujących się w obszarze zagrożonym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie

nakazuje:

– odosobnienie drobiu i innych ptaków w obiektach zamkniętych uniemożliwiających kontakt z drobiem i innymi ptakami z innych gospodarstw i ograniczający kontakt z dzikimi ptakami;

– czyszczenie i odkażanie sprzętów mających kontakt z utrzymywanymi ptakami;

– zachowanie higieny przy składowaniu i zadawaniu paszy;

– usuwanie ściółki i nawozów naturalnych w następujący sposób: po wybiciu lub usunięciu ptaków należy wzruszyć wierzchnią rolex repliki zegarków warstwę ściółki (jej zbitą powierzchnię) i przeprowadzić odkażanie środkiem biobójczym tak, aby środek odkaził całą warstwę ściółki, potem wywieźć na pole i spryzmować. Dalsze postępowanie zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu;

– stosować strój roboczy tylko podczas prac z ptakami w gospodarstwie i dokonywać zmiany stroju po ich zakończeniu.

–  informować o zwiększonej zachorowalności, śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności;

zakazuje:

– wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do gospodarstwa drobiu i innych ptaków bez uprzedniego zgłoszenia;

– bezpośredniego wywożenia lub rozrzucania ściółki  lub nawozów naturalnych na pole.

Informacja dla posiadaczy świń

Informacja dla posiadaczy świń o zmianach w identyfikacji i rejestracji świń wprowadzonych ustawą z dnia 23 września 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1605).

wytyczne GLW – HPAI

Załącznik 1 do wytycznych

Załącznik 2 do wytycznych

Skip to content