wyniki naboru na stanowisko: inspektor weterynaryjny

Wyniki naboru:
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

Inspektor Weterynaryjny Do spraw: bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2021r., poz. 1485).

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie informuje, że z dniem 31 sierpnia 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2021r., poz. 1485).

 

Zgodnie z § 6 ust. 2  powyższego rozporządzenia nie stosuje się zakazów przemieszczania przesyłek świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary określonych w art. 9 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń w odniesieniu do przemieszczania przesyłek świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami I do zakładów znajdujących się na innych obszarach objętych ograniczeniami I, II i III lub poza tymi obszarami, pod warunkiem że zakład przeznaczenia znajduje się na terytorium tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego.

 

W związku z powyższym nie jest konieczne spełnienie wymagań rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w zakresie planu bezpieczeństwa biologicznego (zaostrzona bioasekuracja) przy przemieszczaniu świń z obszaru objętego ograniczeniami I (obszar niebieski).

Pismo informacyjne dotyczące grypy ptaków

Pismo informacyjne dotyczące grypy ptaków

Inspektor Weterynaryjny Do spraw: bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności

Materiały informacyjne dotyczące afrykańskiego pomoru świń

Materiały informacyjne dotyczące afrykańskiego pomoru świń przygotowane przez EFSA (European Food Safety Authority) – Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Refundacja wydatków na bioasekurację

Apel do hodowców trzody chlewnej

Ulotka: zasady bioasekuracji – grypa ptaków (HPAI)

Pomoc dla pszczelarzy oraz wsparcie dla rolników za straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Rusza pomoc dla pszczelarzy

Od 28 maja do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. Można to zrobić osobiście, z wykorzystaniem wrzutni, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przezimować.

Zainteresowanych takim wsparciem, którzy obawiają się, że nie będą potrafili samodzielnie wypełnić wniosku, zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami powiatowymi. Tam będą dostępni eksperci, którzy pomogą w technicznym wypełnieniu wniosku. Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 uprzejmie prosimy, aby umawiać się telefonicznie na konkretny termin. To pozwoli uniknąć kumulacji wizyt w tym samym czasie oraz zadbać o bezpieczeństwo beneficjentów i pracowników ARiMR.

Wsparcie ma charakter pomocy de minimis.

Wnioski o taką pomoc będzie można składać co roku.

 

Wsparcie za straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi Od 7 do 30 czerwca br. producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

 

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.

Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej   Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Zasady przyznawania pomocy

Szkody muszą:

  • dotyczyć wystąpienia suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
  • wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych   nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.

Skip to content