ZASADY BIOASEKURACJI W OBSZARZE OCHRONNYM (STREFA ŻÓŁTA)

ZASADY BIOASEKURACJI W STREFIE ŻÓŁTEJ (OBSZAR OCHRONNY)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
nakazuje się w obszarze ochronnym:

1) utrzymywanie świń w gospodarstwie:

a) w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi,

b) w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;

2) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;

3) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych;

4) wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:

a) wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m,

b) wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość – nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa

– a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

Przepisu ust. 1 pkt 4 lit. b nie stosuje się, jeżeli przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa znajdują się niecki dezynfekcyjne utrzymywane w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego lub są stosowane urządzenia zapewniające skuteczną dezynfekcję.

4a) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie;

5) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia;

6) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń;

7) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności;

8)prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego”, wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;

9) uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie;

10) wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.

W gospodarstwach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakazuje się:

1) karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom;

2) wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem;

Obowiązek zgłoszeń zdarzeń (kupno, sprzedaż, padnięcie, ubój gospodarczy, urodzenie od momentu oznakowania zwierzęcia) do ARiMR w terminie 2 dni od zdarzenia!

Na obszarze ochronnym Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprowadza w gospodarstwach utrzymujących świnie, dwa razy w roku w kontrole czy są spełnione powyższe zasady.

Dzień wolny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Dzień  27 grudzień  2019r (piątek)  jest dniem ustawowo wolnym od pracy

Dzień  14 grudzień  2019r (sobota)  jest dniem pracującym – odrabianym

Ubój w gospodarstwie na użytek własny

Szczegóły dotyczące uboju w gospodarstwie na użytek własny znajdują się <tutaj>

 

Wyniki naboru na stanowisko: inspektor weterynarii

Wyniki naboru:
nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki/kandydata
KRYSTIAN CIESIELSKI NOWY LUBOSZ

Szczegóły do pobrania <tutaj>

 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

Rozp monitorowanie ASF Dz. U. 2019 poz. 598

Informacje na temat zasad przemieszczania świń w związku z występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Informacje na temat zasad przemieszczania świń w związku z występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF). Szczegóły do pobrania w załącznika poniżej.

 

Wytyczne dotyczące przemieszczania świn

Wyniki naboru na stanowisko: inspektor weterynaryjny

Wyniki naboru:
nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki/kandydata
BARBARA MATYJA TUREW, szczegóły do pobrania <tutaj>

Nabór na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności

Treść naboru na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności do pobrania <tutaj>

Informacja o szkoleniu w sprawie uboju poza rzeźnią

Szczegóły dotyczące szkolenia do przeczytania <tutaj>

Wyznaczenia na rok 2020

KOMUNIKAT

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie

poszukuje kandydatów do wykonania niżej wymienionych czynności 

w ramach umowy cywilno – prawnej na rok 2020.

 

Rodzaj czynności – lekarze weterynarii:

 1. szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze;
 2. sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami, lub konkursami zwierząt;
 3. badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia;
 4. sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
 5. badanie mięsa zwierząt łownych;
 6. sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia;
 7. sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich;
 8. badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni.

Rodzaj czynności pomocniczych:

 1. czynności pomocnicze przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa;
 2. czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń.

 

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe weterynaryjne,
 2. posiadanie tytułu technika weterynarii (dla osób wykonujących czynności pomocnicze),
 3. doświadczenie w zakresie poskramiania zwierząt gospodarskich lub przyuczenie przez lekarza weterynarii do wykonywania tych czynności.
 4. posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 5. obowiązkowość,
 6. posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 7. umiejętność obsługi programu VETLINK,
 8. posiadanie znajomości polskich oraz unijnych przepisów weterynaryjnych,
 9. posiadanie kwalifikacji zawodowych zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 29 kwietnia 2004 roku.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia do wyznaczenia:

 1. odpis dyplomu,
 2. kopia świadectwa ukończenia technikum,
 3. kopia zaświadczenia o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 4. kopia dokumentu wydanego przez lekarza weterynarii o przyuczeniu do wykonywania czynności pomocniczych w zakresie poskramiania świń,
 5. kopia dokumentu potwierdzającego odbycie co najmniej rocznego stażu pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt,
 6. kopia dokumentu potwierdzającego odbycie co najmniej 3-miesięcznej praktyki w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego odbycie miesięcznej praktyki w powiatowym inspektoracie weterynarii, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,
 8. kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu badania mięsa na włośnie metodą wytrawiania,
 9. aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku lekarz weterynarii, technik weterynarii,
 10. aktualne zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
 11. aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza okulisty,
 12. aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP,
 13. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 14. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 15. osoby prowadzące działalność gospodarczą:
 16. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 17. aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne,
 18. osoby zatrudnione na umowę o pracę:
 19. aktualne zaświadczenie od pracodawcy o otrzymywanym wynagrodzeniu brutto za miesiąc kalendarzowy, stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, które musi być co najmniej równe minimalnemu wynagrodzeniu (2600,00zł od 01 stycznia 2020 roku),
 20. kopia dokumentu potwierdzającego opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne,
 21. prawidłowo wypełnione Oświadczenie dla celów powszechnego ubezpieczenia społecznego – Załącznik nr 1,
 22. prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy cywilno – prawnej – odpowiednio Załącznik nr 2 lub Załącznik nr 3,
 23. oświadczenie potwierdzające kwalifikacje zawodowe – Załącznik nr 4.

 

Z obowiązku złożenia kopii dokumentów zwolnione są osoby, które składały                    w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kościanie ww. dokumenty w latach ubiegłych.

 

Osoby zainteresowane powinny złożyć ww. dokumenty wraz z podaniem do dnia      15 listopada 2019 roku.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. 

 

Adres na który należy składać dokumenty:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

 1. Gostyńska 52, 64-000 Kościan

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie na 2020 rok lekarze weterynarii

2. Ogłoszenie na 2019 rok

3. OŚWIADCZENIE WYZNACZONEGO na dzień

4. Wniosek lekarze weterynarii

5. Wniosek czynności pomocnicze

6. Oświadczenie kwalifikacje zawodowe

7. Klauzula informacyjna

8. Oświadczenie kandydata

9. Zaświadczenie o zatrudnieniu