Nabór na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności

Treść naboru można pobrać <tutaj>

Wyniki naboru na stanowisko: inspektor weterynaryjny

Wyniki naboru:
nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

Szczegóły do pobrania <tutaj>

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor weterynaryjny

inspektor weterynaryjny
do spraw: bezpieczeństwa żywności
w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności

Szczegóły do pobrania <tutaj>

Nabór na stanowisko: inspektor weterynaryjny

Treść zapotrzebowania to pobrania <tutaj>

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko: główny księgowy

Wyniki naboru do pobrania: <tutaj>

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie przedstawia zasady postępowania mające na celu ograniczenie ryzyka transmisji wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) do gospodarstw

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie przedstawia zasady postępowania mające na celu ograniczenie ryzyka transmisji wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) do gospodarstw. Najważniejsze są najbliższe miesiące, w czasie których należy podjąć intensywne działania. Największym zagrożeniem dla gospodarstw jest dzik, człowiek i mucha.

Sprawozdanie finansowe za 2018r.

Bilans 2018

Rachunek Zysków i Strat 2018

Zestawienie Zmian w Funduszu 2018

Informacja Dodatkowa 2018

2 maja – dzień wolny od pracy

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Dzień  2 maja  2019r (czwartek)  jest dniem ustawowo wolnym od pracy

Dzień  11 maja  2019r (sobota)  jest dniem pracującym – odrabianym

Ogłoszenie naboru na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań

O G Ł O S Z E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie w związku

z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 roku

(tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1557)

ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań                                                                                w ramach umowy cywilno – prawnej w 2019 roku

 

Rodzaj czynności – lekarze weterynarii:

 1. Przeprowadzenie kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną z zakresu bioasekuracji – LISTA KONTROLNA SPIWET – ASF2 – na terytorium RP poza obszarami wymienionymi w załączniku do decyzji 2014/709/UE.

 

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe weterynaryjne.
 2. Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
 3. Zdolności organizacyjne, komunikatywność, obowiązkowość.
 4. Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.
 5. Znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych.

Posiadane kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 22 kwietnia 2004 roku, pozytywna ocena weryfikacji wiedzy dotyczącej zakresu wyznaczenia;

 • W przypadku osób po raz pierwszy ubiegających się o wyznaczenie, zostanie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę merytoryczną,
 • W przypadku większej ilości osób na dane stanowisko pracy będzie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę merytoryczną, w celu dokonania wyboru osoby w najwyższym stopniu spełniającej wymagania pod względem zweryfikowanej wiedzy w celu zapewnienia właściwego wykonania zadań.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie.
 3. Kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 4. Życiorys i list motywacyjny.
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji oraz późniejszego wyznaczenia czynności weterynaryjnych w ramach umowy cywilno – prawnej.
 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.
 7. Aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku lekarz weterynarii.
 8. Aktualna książeczka zdrowia oraz aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych.
 9. Aktualne badania okulistyczne.
 10. Aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP.
 11. Aktualne zaświadczenie od pracodawcy (dla osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę) o otrzymywaniu wynagrodzenia brutto za miesiąc kalendarzowy, stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, które z dniem 1 stycznia 2018 roku wynosi 2100,00 zł oraz dokument potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
 12. Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej..
 13. Prawidłowo wypełnione Oświadczenie dla celów powszechnego ubezpieczenia społecznego.
 14. Prawidłowo wypełnione rolex repliki podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy.

 

Osoby zainteresowane powinny złożyć ww. dokumenty wraz z podaniem do dnia 31 maja 2019 roku.

Rozpatrywanie wniosków będzie odbywać się komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę kandydatów do wyznaczenia wraz z zakresem wyznaczenia i przedłoży ją do akceptacji Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kościanie.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. 

Adres na który należy składać dokumenty:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

 1. Gostyńska 52, 64-000 Kościan

 

Treść ogłoszenia do pobrania <tutaj>

 

POMOC FINANSOWA DLA PRODUCENTÓW ŚWIŃ

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/asf-pomoc-finansowa-dla-producentow-swin.html

Skip to content