Informacja o szkoleniu w sprawie uboju poza rzeźnią

Szczegóły dotyczące szkolenia do przeczytania <tutaj>

Wyznaczenia na rok 2020

KOMUNIKAT

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie

poszukuje kandydatów do wykonania niżej wymienionych czynności 

w ramach umowy cywilno – prawnej na rok 2020.

 

Rodzaj czynności – lekarze weterynarii:

 1. szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze;
 2. sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami, lub konkursami zwierząt;
 3. badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia;
 4. sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
 5. badanie mięsa zwierząt łownych;
 6. sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia;
 7. sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich;
 8. badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni.

Rodzaj czynności pomocniczych:

 1. czynności pomocnicze przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa;
 2. czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń.

 

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe weterynaryjne,
 2. posiadanie tytułu technika weterynarii (dla osób wykonujących czynności pomocnicze),
 3. doświadczenie w zakresie poskramiania zwierząt gospodarskich lub przyuczenie przez lekarza weterynarii do wykonywania tych czynności.
 4. posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 5. obowiązkowość,
 6. posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 7. umiejętność obsługi programu VETLINK,
 8. posiadanie znajomości polskich oraz unijnych przepisów weterynaryjnych,
 9. posiadanie kwalifikacji zawodowych zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 29 kwietnia 2004 roku.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia do wyznaczenia:

 1. odpis dyplomu,
 2. kopia świadectwa ukończenia technikum,
 3. kopia zaświadczenia o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 4. kopia dokumentu wydanego przez lekarza weterynarii o przyuczeniu do wykonywania czynności pomocniczych w zakresie poskramiania świń,
 5. kopia dokumentu potwierdzającego odbycie co najmniej rocznego stażu pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt,
 6. kopia dokumentu potwierdzającego odbycie co najmniej 3-miesięcznej praktyki w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego odbycie miesięcznej praktyki w powiatowym inspektoracie weterynarii, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,
 8. kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu badania mięsa na włośnie metodą wytrawiania,
 9. aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku lekarz weterynarii, technik weterynarii,
 10. aktualne zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
 11. aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza okulisty,
 12. aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP,
 13. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 14. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 15. osoby prowadzące działalność gospodarczą:
 16. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 17. aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne,
 18. osoby zatrudnione na umowę o pracę:
 19. aktualne zaświadczenie od pracodawcy o otrzymywanym wynagrodzeniu brutto za miesiąc kalendarzowy, stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, które musi być co najmniej równe minimalnemu wynagrodzeniu (2600,00zł od 01 stycznia 2020 roku),
 20. kopia dokumentu klockor kopior rolex potwierdzającego opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne,
 21. prawidłowo wypełnione Oświadczenie dla celów powszechnego ubezpieczenia społecznego – Załącznik nr 1,
 22. prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy cywilno – prawnej – odpowiednio Załącznik nr 2 lub Załącznik nr 3,
 23. oświadczenie potwierdzające kwalifikacje zawodowe – Załącznik nr 4.

 

Z obowiązku złożenia kopii dokumentów zwolnione są osoby, które składały                    w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kościanie ww. dokumenty w latach ubiegłych.

 

Osoby zainteresowane powinny złożyć ww. dokumenty wraz z podaniem do dnia      15 listopada 2019 roku.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. 

 

Adres na który należy składać dokumenty:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

 1. Gostyńska 52, 64-000 Kościan

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie na 2020 rok lekarze weterynarii

2. Ogłoszenie na 2019 rok

3. OŚWIADCZENIE WYZNACZONEGO na dzień

4. Wniosek lekarze weterynarii

5. Wniosek czynności pomocnicze

6. Oświadczenie kwalifikacje zawodowe

7. Klauzula informacyjna

8. Oświadczenie kandydata

9. Zaświadczenie o zatrudnieniu

 

Wyniki naboru na stanowisko: referent

Wyniki naboru:
nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki/kandydata
KATARZYNA HERTMANOWSKA NOWY LUBOSZ

Wyniki naboru do pobraniu <tutaj>

Wyniki naboru na stanowisko: referent

Treść naboru do pobrania <tutaj>

Nabór na stanowisko: referent Zespół do spraw administracyjno-finansowych

Szczegóły naboru można przeczytać <tutaj>

Nabór na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności

Treść naboru do pobrania <tutaj>

Wynik naboru na stanowisko: inspektor weterynaryjny

Treść wyniku naboru do przeczytania <tutaj>

Wyniki naboru na stanowisko: inspektor weterynaryjny

Nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata. Załącznik do pobrania <tutaj>

Nabór na stanowisko: referent Zespół do spraw administracyjno-finansowych

Treść naboru można pobrać <tutaj>

Nabór na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności

Treść naboru można pobrać <tutaj>

Skip to content